Pendereczki – Gordonkaverseny N.2, (1982) | PWM (nagypartitúra)