Mjaszkovszkij – Gordonkaverseny | Moszkva (nagypartitúra)