Hrennyikov – Hegedűverseny | Moszkva (zongorakivonat)