Hindemith – Gordonkaverseny 1940 | Schott (kispartitúra)