Bach J. S. – Motetta BWV.227 | Breitkopf (zongorakivonat)