Bach J. S. – Kantáta BWV.97 | Breitkopf (zongorakivonat)