Bach J. S. – Kantáta BWV.94 | Breitkopf (zongorakivonat)