Bach J. S. – Kantáta BWV.9 | Breitkopf (zongorakivonat)