Bach J. S. – Kantáta BWV.87 | Breitkopf (zongorakivonat)