Bach J. S. – Kantáta BWV.84 | Breitkopf (zongorakivonat)