Bach J. S. – Kantáta BWV.83 | Breitkopf (zongorakivonat)