Bach J. S. – Kantáta BWV.78 | Breitkopf (zongorakivonat)