Bach J. S. – Kantáta BWV.77 | Breitkopf (zongorakivonat)