Bach J. S. – Kantáta BWV.71 | Breitkopf (zongorakivonat)