Bach J. S. – Kantáta BWV.62 | Breitkopf (zongorakivonat)