Bach J. S. – Kantáta BWV.59 | Breitkopf (zongorakivonat)