Bach J. S. – Kantáta BWV.58 | Breitkopf (zongorakivonat)