Bach J. S. – Kantáta BWV.56 | Breitkopf (zongorakivonat)