Bach J. S. – Kantáta BWV.54 | Breitkopf (zongorakivonat)