Bach J. S. – Kantáta BWV.5 | Breitkopf (zongorakivonat)