Bach J. S. – Kantáta BWV.48 | Breitkopf (zongorakivonat)