Bach J. S. – Kantáta BWV.45 | Breitkopf (zongorakivonat)