Bach J. S. – Kantáta BWV.44 | Breitkopf (zongorakivonat)