Bach J. S. – Kantáta BWV.42 | Breitkopf (zongorakivonat)