Bach J. S. – Kantáta BWV.40 | Breitkopf (zongorakivonat)