Bach J. S. – Kantáta BWV.37 | Breitkopf (zongorakivonat)