Bach J. S. – Kantáta BWV.36 | Breitkopf (zongorakivonat)