Bach J. S. – Kantáta BWV.35 | Breitkopf (zongorakivonat)