Bach J. S. – Kantáta BWV.33 | Breitkopf (zongorakivonat)