Bach J. S. – Kantáta BWV.22 | Breitkopf (zongorakivonat)