Bach J. S. – Kantáta BWV.213 | Breitkopf (zongorakivonat)