Bach J. S. – Kantáta BWV.209 | Breitkopf (zongorakivonat)