Bach J. S. – Kantáta BWV.207 | Breitkopf (zongorakivonat)