Bach J. S. – Kantáta BWV.205 | Breitkopf (zongorakivonat)