Bach J. S. – Kantáta BWV.204 | Breitkopf (zongorakivonat)