Bach J. S. – Kantáta BWV.202 | Breitkopf (zongorakivonat)