Bach J. S. – Kantáta BWV.2 | Breitkopf (zongorakivonat)