Bach J. S. – Kantáta BWV.198 | Breitkopf (zongorakivonat)