Bach J. S. – Kantáta BWV.196 | Breitkopf (zongorakivonat)