Bach J. S. – Kantáta BWV.191 | Breitkopf (zongorakivonat)