Bach J. S. – Kantáta BWV.188 | Breitkopf (zongorakivonat)