Bach J. S. – Kantáta BWV.187 | Breitkopf (zongorakivonat)