Bach J. S. – Kantáta BWV.186 | Breitkopf (zongorakivonat)