Bach J. S. – Kantáta BWV.180 | Breitkopf (zongorakivonat)