Bach J. S. – Kantáta BWV.177 | Breitkopf (zongorakivonat)