Bach J. S. – Kantáta BWV.176 | Breitkopf (zongorakivonat)