Bach J. S. – Kantáta BWV.174 | Breitkopf (zongorakivonat)