Bach J. S. – Kantáta BWV.173 | Breitkopf (zongorakivonat)