Bach J. S. – Kantáta BWV.170 | Breitkopf (zongorakivonat)