Bach J. S. – Kantáta BWV.17 | Breitkopf (zongorakivonat)